PHẦN 2: ĐỊA LÝ

24. Bài 24: Dải đồng bằng ven biển miền Trung