H5P - Tv 2 - Tuan 30 - LT&C: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ