Showing gallery: Bài 1: Tâm lý học màu sắc

Thực hành vẽ bảng hòa sắc 12 màu, đưa ra các ý kiến về tâm lý học cá nhân dựa trên màu sắc dựa trên bảng phân tích mẫu.