Courses

Chương trình tin học
TIn học 5
 • 105 Enrolls

 • 2 Activities

 • 1 Resources

Chương trình tin học
Tin 6 - KNTT
 • 71 Enrolls

 • 2 Activities

 • 0 Resources

Chương trình tin học
Tin 7 - KNTT
 • 66 Enrolls

 • 1 Activities

 • 1 Resources

Chương trình tin học
Tin 8 - KNTT
 • 52 Enrolls

 • 2 Activities

 • 1 Resources

Chương trình tin học
Tin Học 9
 • 92 Enrolls

 • 1 Activities

 • 0 Resources

Chương trình tin học
Tin 10 Cơ Bản
 • 123 Enrolls

 • 1 Activities

 • 0 Resources

Chương trình tin học
Tin 11 - KNTT
 • 32 Enrolls

 • 1 Activities

 • 0 Resources

Chương trình tin học
Lập trình Scratch
 • 103 Enrolls

 • 0 Activities

 • 0 Resources

Chương trình tin học
Powerpoint
 • 160 Enrolls

 • 3 Activities

 • 2 Resources

Chương trình tin học
Excel
 • 137 Enrolls

 • 2 Activities

 • 0 Resources

Chương trình tin học
Word
 • 135 Enrolls

 • 3 Activities

 • 2 Resources

Chương trình tin học
Sketch
 • 100 Enrolls

 • 1 Activities

 • 0 Resources

Chương trình tin học
Typing
 • 629 Enrolls

 • 1 Activities

 • 0 Resources