Chương 2

7. Bài 7: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó