Chương 2

17. Bài 17: Nhân với 10,100,1000.... Chia cho 10; 100; 1000 ...