Chương 2

18. Bài 18: Tính chất kết hợp của phép nhân