Chương 2

19. Bài 19: Nhân với số có tận cùng là số 0