Chương 5

3. Bài 3: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số