Tuần 1. Thương người như thể thương thân

2. Chính tả: Dế mèn bênh vực kẻ yếu