Tuần 1. Thương người như thể thương thân

3. LT&C: Cấu tạo của tiếng.