Tuần 1. Thương người như thể thương thân

3. LT&C: Luyện tập cấu tạo của tiếng.