Tuần 1. Thương người như thể thương thân

4. Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể

}