Tuần 1. Thương người như thể thương thân

7. TLV: Nhân vật trong truyện.