Tuần 2. Thương người như thể thương thân

1. Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu