Tuần 2. Thương người như thể thương thân

2. Chính tả: Mười năm cõng bạn đi học