Tuần 2. Thương người như thể thương thân

3. LT&C: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết