Tuần 2. Thương người như thể thương thân

4. Kể chuyện: Nàng tiên Ốc