Tuần 2. Thương người như thể thương thân

5. Tập đọc: Truyện cổ nước mình