Tuần 2. Thương người như thể thương thân

6. TLV: Kể lại hành động của nhân vật