Tuần 2. Thương người như thể thương thân

7. LT&C: Dấu hai chấm