Tuần 2. Thương người như thể thương thân

8. TLV: Tả lại ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện.