Tuần 3. Thương người như thể thương thân

1. TĐ: Thư thăm bạn