Tuần 3. Thương người như thể thương thân

3. LT&C: Từ đơn và từ phức