Tuần 3. Thương người như thể thương thân

4. Kể chuyện: Kể chuyện về người có tấm lòng nhân hậu