Tuần 3. Thương người như thể thương thân

5. TĐ: Người ăn xin