Tuần 3. Thương người như thể thương thân

6. TLV: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật