Tuần 3. Thương người như thể thương thân

7. LT&C: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết