Tuần 4. Măng mọc thẳng

2. CT: Nhớ-viết: Truyện cổ nước mình