Tuần 5. Măng mọc thẳng

2. Chính tả: Nghe - viết : Những hạt thóc giống