Tuần 5. Măng mọc thẳng

1. Tập đọc: Những hạt thóc giống