Tuần 5. Măng mọc thẳng

2. LT&C: Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng