Tuần 5. Măng mọc thẳng

3. LT&C: Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng