Tuần 5. Măng mọc thẳng

4. Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc