Tuần 5. Măng mọc thẳng

7. TLV: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện