Tuần 6. Măng mọc thẳng

2. CT: Người viết truyện thật thà