Tuần 6. Măng mọc thẳng

3. LT&C: Danh từ chung - Danh từ riêng