Tuần 6. Măng mọc thẳng

4. Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc