Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ

1. Tập đọc: Trung thu độc lập