Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ

5. Tập đọc: Vương quốc Tương Lai