Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

1. Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ