Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

2. Chính tả: Trung thu độc lập