Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

3. LTVC: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài