Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

5. Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh