Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

5. LT&C: Dấu ngoặc kép