Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

6. LT&C: Dấu ngoặc kép