Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ

2. Chính tả: Thợ rèn