Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ

4. Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia