Tuần 11. Có chí thì nên

2. Chính tả (Nhớ - viết): Nếu chúng mình có phép lạ