Tuần 11. Có chí thì nên

5. Tập đọc: Có chí thì nên