Tuần 11. Có chí thì nên

6. TLV: Mở bài trong bài văn kể chuyện