Tuần 12. Có chí thì nên

1. Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi