Tuần 12. Có chí thì nên

2. Chính tả: Người chiến sĩ giàu nghị lực